top of page

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STOTOM Tomasz Stochmal, ul. Jana III Sobieskiego 48-50, 87-100 Toruń;

2) W sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres: puh.stotom@gmail.com;

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie do realizacji niżej wymienionych celów:
- zakupu książek i innych produktów,
- organizacji i prowadzenia spotkań autorskich oraz warsztatów,
- składania ofert PUH STOTOM Tomasz Stochmal.
4) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z PUH STOTOM Tomasz Stochmal (w tym: firmy kurierskie i pocztowe) oraz inne podmioty, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa;
6) Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7) Państwa dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub od podmiotów współpracujących z PUH STOTOM Tomasz Stochmal;
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy o współpracy Państwa z PUH STOTOM Tomasz Stochmal, realizacji umowy zlecenia, realizacji umowy kupna;
9) Posiadają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) usunięcia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
10) Administrator danych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów wskazanych w punkcie 3;
11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą poddawane profilowaniu.

bottom of page